DOCTORS.02

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
Associate Professor Therdpong Tempark, MD
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วว. (กุมารเวชศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Certificate Fellowship in Pediatric Dermatology Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
-Certificate in Community and Social Pediatrics Henry Ford Hospital, Michigan, USA.
-อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อว. (กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ Associate Professor Therdpong Tempark, MD  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ Associate Professor Therdpong Tempark, MD  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ Associate Professor Therdpong Tempark, MD ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ความเชียวชาญ โรคผิวหนังเด็ก Pediatric Dermatology
ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย (บางส่วน)

งานวิจัย https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tempark 

1.       Tempark T, Phatarakijnirund V, Chatproedprai S, Watcharasindhu S, Supornsilchai V, Wananukul S. Exogenous Cushing’s syndrome due to topical corticosteroid application: case report and review literature. Endocrine 2010;38(3):328-34.

2.       Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Wananukul W. Clinical response and safety of malathion shampoo for treatment of head lice in a primary school. J Med Assoc Thai 2011;94(4):465-9.

3.       Tempark T, Chatproedprai S, Mahayosnond A, Wananukul S. Fibromatosis Colli, overlooked caused of neonatal torticollis: A case report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra 2012;7(1):15-7.

4.       Tempark T, Shwayder TA. Chinese fortune-telling based on face and body mole position: A hidden agenda regarding mole removal. Arch Dermatol 2012;148(6):772-3.

5.       Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Attitudes, knowledge and behaviors of secondary school adolescents regarding protection from sun exposure: A survey in Bangkok, Thailand. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2012;28(4):200-6.

6.       Tempark T, Shwayder TA. Aplasia cutis congenita with fetus papyraceus: Report and review of the literature. Int J Dermatol 2012;51(12):1419-26.

7.       Tempark T, Shwayder TA. Clear cell acanthoma: Review article. Clin Exp Dermatol 2012;37(8):831-7.

8.       Tempark T, Shwayder TA. Mucinous eccrine naevus: Case Report and review of the literature. Clin Exp Dermatol 2013;38(1):1-6.

9.       Tempark T, Wu T, Singer C, Shwayder T. Dermatological complications of circumcision: Lesson learned from cases in a pediatric dermatology practice. Pediatr Dermatol 2013;30(5):519-28.

10.      Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S, Noppakun N. Persistent erythematous linear plaque on left clavicular area. Int J Dermatol 2013;52(9):1037-9.

11.      Tempark T, Lueangarun S, Chatproedprai S, Wananukul S. Flood-related skin diseases: a literature review. Int J Dermatol 2013;52(10):1168-76.

12.      Tempark T, Shwayder T. Perioral dermatitis: A review of the condition with special attention to treatment options. Am J Clin Dermatol 2014;15(2):101-13.

13.      Tempark T, Iwasaki J, Shwayder T. Arborescent vascular dilatation mimicking Lichtenberg figures from lightning. Pediatr Dermatol 2014;31(4):522-3.

14.      Tempark T. Child injury prevention and child health supervision. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014;45(s1):45-9.

15.      Tempark T, Chatproedprai S, Wititsuwannakul J, Wananukul S. A 3-year-old girl with underlying Alagille syndrome, presenting with generalized whitish papules. Clin Exp Dermatol 2015;40(3):339-41.

16.      Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Phuthongkamt W, Chatchatee P. The natural course of childhood atopic dermatitis: a retrospective cohort study. Asian Pac J Allergy Immunol 2015;33(2):161-168.

17.      Chatproedprai S, Tempark T, Wanlapakorn N, Puenpa J, Wananukul S, Poovorawan Y. Unusual skin manifestation of hand, foot and mouth disease associated with coxsackievirus A6: cases report. Springer Plus 2015;17;4:362.

18.      Chatproedprai S, Tempark T, Heamawatanachai K, Wananukul S. A comparative study of 3 different methods of temperature measurement in children. J Med Assoc Thai 2016;99(2):142-9.

19.      Chatproedprai S, Phuthongkam W, Chatsuwan T, Tempark T, Wananukul S. Prevalence of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Thai children with atopic dermatitis. Thai J Pediatr 2016;55(1):21-6.

20.      Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Localized contact dermatitis from Ferula assa-foetida oleo-gum-resin essential oil; a traditional topical preparation for stomach ache and flatulence. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016;82(4):467. doi: 10.4103/0378-6323.182969.

21.      Tempark T, Lekwuttikarn R, Chatproedprai S, Wananukul S. Nail scabies: An unusual presentation often overlooked and mistreated. J Trop Pediatr 2017;63:155-9.

22.      Watthanaphanalai S, Tempark T. Chronic bullous disease of childhood: A case report. Thai J Pediatr 2016;5(3):212-5.

23.      Tempark T, Wittayakornrerk S, Jirasukprasert L, Chatproedprai S, Wananukul S. Pseudochromhidrosis: report and review of literature. Int J Dermatol 2017;56(5):496-502.

24.      Yampayon K, Sukasem C, Limwongse C, Chinvarun Y, Tempark T, Rerkpattanapipat T, Kijsanayotin P. Influence of genetic and non-genetic factors on phenytoin-induced severe cutaneous adverse drug reactions. Eur J Clin Pharmacol 2017;73(7):855-65.

25.      Lekwuttikarn R, Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Randomized, controlled trial split-faced study of 595-nm pulsed dye laser in the treatment of acne vulgaris and acne erythema in adolescents and early adulthood. Int J Dermatol 2017;56(8):884-8.

26.      Lueangarun S, Subpayasarn U, Chakavittumrong P, Tempark T, Suthiwartnarueput W. Lupus panniculitis of the scalp presenting with linear alopecia along the lines of Blaschko. Clin Exp Dermatol 2017;42(6):705-7.

27.      Wananukul S, Chatproedprai S, Tempark T, Srisod C, Deekajorndech T. Comparison of moisturizer containing 5% urea, natural moisturizing factors, ceramide, and glyceryl glucoside with 5% urea lotion for the treatment of xerosis in children with chronic kidney disease. J Med Assoc Thai 2017;100(6):638-43.

28.      Bongsebandhu-phubhakdi C, Suteerojntrakool O, Tempark T. Body size perception in Thai school-aged children. Chula Med J 2017;61(3):343-55.

29.      Tempark T, Satapornpong P, Rerknimitr P, et al.  Dapsone-induced severe cutaneous adverse drug reactions are strongly linked with HLA-B*13:01 allele in the Thai population. Pharmacogenet Genomics 2017;27(12):429-37.

30.      Koomdee N, Pratoomwun J, Jantararoungtong T, Theeramoke V, Tassaneeyakul W, Klaewsongkram J, Rerkpattanapipat T, Santon S, Puangpetch A, Intusoma U, Tempark T, Deesudchit T, Satapornpong P, Visudtibhan A, Sukasem C. Association of HLA-A and HLA-B Alleles with Lamotrigine-Induced Cutaneous Adverse Drug Reactions in the Thai Population. Front Pharmacol 2017;8:879.

31.      Lueangarun S, Tempark T. Efficacy of MAS063DP lotion vs 0.02% triamcinolone acetonide lotion in improving post-ablative fractional CO2 laser resurfacing wound healing: a split-face, triple-blinded, randomized, controlled trial. Int J Dermatol 2018;57(4):480–7.

32.      Wananukul S, Santatipayunkul T, Chatproedprai S, Tempark T, Chatsuwan T. Low prevalence of methicillin-resistant staphylococcus aureus in pediatric skin and soft tissue infections in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2018;49(1):88-95.

33.      Sukasem C, Katsila T, Tempark T, Patrinos GP, Chantratita W. Drug-induced Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis call for optimum patient stratification and theranostics via pharmacogenomics. Annu Rev Genomics Hum Genet 2018;19:329-353.

34.      Lueangarun S, Sermsilp C, Tempark T. Topical botulinum toxin type A liposomal cream for primary axillary hyperhidrosis: A double-blind, randomized, split-site, vehicle-controlled study. Dermatol Surg 2018;44(8):1094-1101.

35.      Chatproedprai S, Wutticharoenwong V, Tempark T, Wananukul S. Clinical Features and Treatment Outcomes among Children with Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A 20-Year Study in a Tertiary Referral Hospital. Dermatol Res Pract 2018:3061084.

36.      Tempark T, Lueangarun S, Chatproedprai S, Panchaprateep R, Pongprutthipan M, Wananukul S. Sun protection behavior and knowledge of patients attending laser clinic to prevent adverse events of laser: A Cross-sectional, Single Center, Tertiary Care Study. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2018;34:374-86.

37.      Lueangarun S, Subpayasarn U, Tempark T. Distinctive lupus panniculitis of scalp with linear alopecia along Blaschko's lines: a review of the literature. Int J Dermatol 2019;58(2):144-150

38.      Lueangarun S, Sriviriyakul K, Tempark T, Managit C, Sithisarn P. Clinical efficacy of 0.5% topical mangosteen extract in nanoparticle loaded gel in treatment of mild-to-moderate acne vulgaris: A 12-week, split-face, double-blinded, randomized, controlled trial. J Cosmet Dermatol 2019 Jan 27. doi: 10.1111/jocd.12856. [Epub ahead of print]

39.      Lueangarun S, Srituravanit A, Tempark T. Efficacy and safety of moisturizer containing 5% panthenol, madecassoside, and copper-zinc-manganese versus 0.02% triamcinolone acetonide cream in decreasing adverse reaction and downtime after ablative fractional carbon dioxide laser resurfacing: A split-face, double-blinded, randomized, controlled trial. J Cosmet Dermatol 2019;18(6):1751-7.

40.      Lueangarun S, Tempark T. Successful Treatment of Digital Ischemia Following Carbon Dioxide Laser and Tourniquet for Digital Procedure with Adjuvant Low Level Laser therapy. J Lasers Med Sci 2019;10(3):254-56.

41.      Bongsebandhu-Phubhakdi C, Tempark T, Supornsilpchai V. Endocrine manifestations of PHACE syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab 2019;32(8):797-82.

42.      Bongsebandhu-Phubhakdi C, Tempark T, Jakchairoongruang K, Supornsilpchai V. A case of PHACE syndrome with growth hormone deficiency and abnormal thyroid functions. J Pediatr Endocrinol Metab 2019;32(11):1283-1286

43.      Lueangarun S, Tragulplaingam P, Sugkraroek S, Tempark T. The 24-hour, 28-day and 7-day post moisturizing efficacy of ceramides 1, 3, 6-II containing moisturizing cream compared with hydrophilic cream on skin dryness and barrier disruption in senile xerosis treatment. Dermatol Ther 2019;32(6):e13090.

44.      Saengpanit P, Chomtho S, Sriswasdi S, Rodpan A, Joyjinda Y, Panichsillaphakit E, Uaariyapanichkul J, Tempark T, Bongsebandhu-Phubhakdi C, Suteerojntrakool O, Visuthranukul, C. Dietary fiber intake and its relationships with lipid profiles and gut microbiota in obese Thai children: A pilot study. J Med Assoc Thai 2019;102(12):1282-8.

45.      Lueangarun S, Soktepy B, Tempark T. Efficacy of anti-inflammatory moisturizer vs hydrophilic cream in elderly patients with moderate to severe xerosis: A split site, triple-blinded, randomized, controlled trial. J Cosmet Dermatol 2020;19(6):1432-1438

46.      Sukasem C, Sririttha S, Tempark T, Klaewsongkram J, Rerkpattanapipat T, Puangpetch A, Boongird A, Chulavatnatol S. Genetic and clinical risk factors associated with phenytoin-induced cutaneous adverse drug reactions in Thai population. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2020;29(5):565-74.

47.      Sae-wong J, Tempark T, Suteerojntrakool O, Bongsebandhu-phubhakdi C. Parents’ perception of school-aged children’s body weight, height, and body shape. Child Care in Practice 2020; DOI: 10.1080/13575279.2020.1799756

48.      Lueangarun S, Sirithanabadeekul P, Wongwicharn P, Namboonlue C, Pacharapakornpong S, Juntongjin P, Tempark T. Intradermal Tranexamic Acid Injection for the Treatment of Melasma: A Pilot Study with 48-week Follow-up. J Clin Aesthet Dermatol 2020;13(8):36-9.

49.      Lueangarun S, Pacharapakornpong S, Tempark T. Transient Treatment Response of Platelet-rich Plasma Injection for Temporal Triangular Alopecia: A Case Report with Dermoscopic Examination Follow-up. Int J Trichology 2020;12(3):126-8.

50.      Jantararoungtong T, Sornsamdang G, Prommas S, Koomdee N, Puangpetch A, Satapornpong P, Tempark T, Rerknimitr P, Klaewsongkram J, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Tovanabutra N, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Srisuttiyakorn C, Rerkpattanapipat T, Sukasem C. Can the SNPs on TCF19 and POU5F1 predict risk in allopurinol-induced severe cutaneous adverse drug reactions (SCARs) in Thai patients, besides HLA-B*58:01? Genomics and Genetics 2020;13(2&3):59–68.

51.      Chienwittayakun K, Suteerojntrakool O, Techavichit P, Bongsebandhu-Phubhakdi C, Subchartanan J, Tempark T. Adherence to Screening for Anemia in 9-Month-Old Full-Term Infants in Bangkok, Thailand. J Trop Pediatr 2021;67(3):fmaa054.

52.      Tangthanapalakul A, Chaijitraruch N, Techavichit P, Sosothikul D, Chatproedprai S, Chongsrisawat V, Tempark T, Wananukul S. Dermatologic manifestations in pediatric patients after liver and HSCT: A 20-year retrospective cohort study. Pediatr Transplant 2021;25(3):e13916

53.      Poopat S, Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Efficacy of a protective hand cream versus a conventional cream to improve skin barrier function among pediatric intensive care unit healthcare workers: A pilot study. J Med Assoc Thai 2021;104(1):129-35.

54.      Suteerojntrakool O, Khongcharoensombat T, Chomtho S, Bongsebandhu-phubhakdi C, Tempark T, Fewtrell M.  Anthropometric Markers and Iron Status of 6–12-Year-Old Thai Children: Associations and Predictors. Journal of Nutrition and Metabolism 2021;9629718. doi: 10.1155/2021/9629718. eCollection 2021.

55.      Lueangarun S, Namboonlue C, Tempark T. Post-inflammatory and rebound hyperpigmentation as a complication after treatment efficacy of telangiectatic melasma with 585 nanometers Q-switched Nd: YAG laser and 4% hydroquinone cream in Skin Phototype III-V. J Cosmet Dermatol 2021;20(6):1700-8.

56.      Satapornpong P, Pratoomwun J, Rerknimitr P, Klaewsongkram J, Nakkam N, Rungrotmongkol T, Konyoung P, Saksit N, Mahakkanukrauh A, Amornpinyo W, Khunarkornsiri U, Tempark T, Wantavornprasert K, Jinda P, Koomdee N, Jantararoungtong T, Rerkpattanapipat T, Wang C-W, Naisbitt D, Tassaneeyakul W, Ariyachaipanich M, Roonghiranwat T, Pirmohamed M, Chung W-H, Sukasem C. HLA-B*13 :01 Is a predictive marker of dapsone-induced severe cutaneous adverse reactions in Thai patients. Front. Immunol 2021; 12:661135. doi: 10.3389/fimmu.2021.661135.

57.      Jantararoungtong T, Tempark T, Koomdee N, Medhasi S, Sukasem C. Genotyping HLA alleles to predict the development of Severe cutaneous adverse drug reactions (SCARs): state-of-the-art. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2021; doi: 10.1080/17425255.2021.1946514.

58.      Bencharattanaphakhi R, Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Hand and feet swelling with indurated hypopigmented patches in the diaper area: Clue to diagnose Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Neonatol 2021:S1875-9572(21)00156-X. doi: 10.1016/j.pedneo.2021.07.005. Online ahead of print.

59.      Lueangarun S, Tempark T. Efficacy of 1064-nm Nd:YAG picosecond laser in lichen amyloidosis treatment: Clinical and dermoscopic evaluation. J Cosmet Laser Ther 2021 Sep 8;1-4. doi: 10.1080/14764172.2021.1975756. Online ahead of print.

 
 
งานวิจัยแพทย์ไทยคว้ารางวัลระดับเอเชีย
ผศ.นพ.ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
งานวิจัยแพทย์ไทยคว้ารางวัลระดับเอเชีย อ.นพ.ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้